niedziela, 31 października 2021

Regulamin konkursu HOPRegulamin konkursu Urodzinowy HOP Filigranek

Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem konkursu jest firma Antade Studio Joanna Niewęgłowska z siedzibą w Katowice ul. Kaczeńców 30, NIP: 6351574066
2. Fundatorem nagrody jest Organizator.
3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Serwis facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją konkursu na łamach serwisu.
Warunki uczestnictwa
4. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie zamieszkujące na terenie RP.
5. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook.
6. Warunkiem udziału w konkursie jest polubienie fanpage’a (nazwa fanpage’a).
7. Konkurs trwa w dn. 31.10-05.11.2021
8. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone: 08.11.2021 na fanpage'u Filigranki.
9. Konkurs odbywa się za pośrednictwem fanpage na portalu społecznościowym Facebook znajdującym się pod adresem: https://www.facebook.com/filigranka 
Zadanie konkursowe
10. Zadanie konkursowe polega na tym, aby odpowiedzieć na urodzinowe pytanie.
Pytanie uczestnicy odgadują, wędrując w odpowiedniej kolejności po profilach projektantek DT Filigranki i szukając fragmentów hasła, które zostało ukryte w urodzinowych postach.
Po złożeniu pytania w całość, należy wysłać treść pytania i swoją odpowiedź na adres mailowy: biuro@filigranki.pl w temacie wiadomości wpisując: Facebook HOP
11. W konkursie zostanie wyłoniony jeden zwycięzca.

12. Najciekawsza odpowiedź konkursowa zostanie wybrana przez Design Team w składzie 10 osób, w drodze głosowania
13. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej wysłanej na portalu Facebook.
14. Organizator zwraca uwagę na poszanowanie twórczości innych i zachowanie kultury w wypowiedziach.
15. Zgłoszenia zawierające wulgaryzmy i niecenzuralne słowa będą usuwane i nie będę brały udziału w konkursie. Nagroda
16. Nagrodą w konkursie jest zestaw materiałów do scrapbookingu.
17. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na fanpage.
18. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim wypadku nagroda przepada.
19. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane wskazane przez Uczestnika, a w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiających odszukanie Uczestnika i poinformowanie o przyznaniu Nagrody.
20. W przypadku wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, szczególnie poprzez zakładanie fikcyjnych profili w serwisie Facebook, dany uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu. Reklamacje
21. Wszelkie reklamacje oraz uwagi dotyczące zasad, przeprowadzenia lub rozstrzygnięcia konkursu prosimy zgłaszać mailowo na adres: biuro@filigranki.pl .

22. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika oraz uzasadnienie reklamacji. W tytule wiadomości prosimy dodać opis (Konkurs na Facebooku - Urodzinowy HOP).
23. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 30 dni od daty ich wpłynięcia.
Obowiązek informacyjny
24. Informujemy, że administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest ANTADE Studio Joanna Niewęgłowska, z siedzibą w Katowicach, ul. Kaczeńców 30. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: biuro@filigranki.pl.
25. Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”). Dane zostały zebrane przez fanpage na Facebooku Filigranki.
26. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, w tym wydania Nagrody i ogłoszenia informacji o zwycięzcy (oraz innych nagrodzonych osobach), a także przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa. Postanowienia końcowe
27. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
28, Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby organizatora.
29. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na fanpage (nazwa fanpage’a).
30. Biorąc udział w konkursie, Użytkownik zgadza się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz