czwartek, 31 grudnia 2020

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGOREGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

1. Organizatorem konkursu fotograficznego („Konkurs”) jest ANTADE Studio Joanna Niewęgłowska z siedzibą: ul. Kaczeńców 30, 40-748 Katowice, NIP: 6351574066, strona internetowa: www.filigranki.pl („Organizator”).

2. Konkurs jest przeprowadzany od dnia 31.12.2020 r. do dnia 31.01.2021 r.

3. Konkurs przeznaczony jest dla osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, które spełnią warunki niniejszego regulaminu („Uczestnik”).

4. Konkurs będzie przeprowadzany przez Organizatora w następujących etapach:

a) Uczestnik powinien przesłać na adres mailowy Organizatora: biuro@filigranki.pl do dnia 31.01.2021 r. zdjęcie przedstawiające kalendarz obrotowy, wykonany na bazie obrotowej Filigranki.

b) W terminie do dnia 06.02.2021 r. Organizator dokona wyboru zwycięzcy spośród nadesłanych zgłoszeń.

5. Nagrodą w Konkursie („Nagroda”) jest bon o wartości 100 zł do wykorzystania na zakupy w sklepie internetowym www.filigranki.pl oraz opublikowanie przez Organizatora zdjęcia wykonanego przez Laureata na swoim profilu firmowym FB;

6. Zwycięzcy nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego za Nagrodę. Nagrodę można wykorzystać na zakupy w sklepie internetowym www.filigranki.pl w ciągu 30 dni od dnia otrzymania Nagrody.

7. Wyboru Laureata dokona komisja konkursowa („Komisja”) powołana przez Organizatora, składająca się z trzech osób.

8. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w dniu 06.02.2021 r. Zwycięzcą Konkursu („Laureat”) zostanie 1 Uczestnik Konkursu, którego zdjęcie uznane zostanie za najciekawsze. Komisja może dokonać także wyboru Uczestników, którym przyznane zostaną wyróżnienia („Wyróżnieni Uczestnicy”). Wyróżnienia zostaną przyznane w liczbie wybranej prze Komisję.

9. W ciągu 2 dni od dnia rozstrzygnięcia Konkursu Laureat oraz Wyróżnieni Uczestnicy zostaną powiadomieni o rozstrzygnięciu Komisji mailowo na adres podany w zgłoszeniu do Konkursu. Na podany adres mailowy zostaną przekazane Laureatowi oraz Wyróżnionym Uczestnikom wszystkie szczegóły dotyczące realizacji Nagrody.

10. Nagrodzone zdjęcia Produktu Laureata oraz Wyróżnionych Uczestników opublikowane zostaną na stronie internetowej Organizatora oraz na portalach Facebook i Instagram Organizatora wraz z podaniem imienia i nazwiska, na co Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę.

11. Przystępując do udziału w Konkursie Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie przez Organizatora jego danych osobowych dla potrzeb przeprowadzenia niniejszego Konkursu i wydania Nagród. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb przeprowadzenia Konkursu i wydania Nagród. Dane osobowe Uczestnika przetwarzane będą zgodnie z Polityką Prywatności zamieszczoną na stronie internetowej Organizatora www.filigranki.pl.

12. Przystępując do udziału w Konkursie Uczestnik oświadcza, że posiada prawa autorskie (osobiste i majątkowe) do przesłanych Organizatorowi zdjęć Produktu. W przypadku, gdy na zdjęciu utrwalony został wizerunek Uczestnika, wyraża on zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie swojego wizerunku utrwalonego na zdjęciu na zasadach określonych w pkt. poniżej. W przypadku, gdy na zdjęciu został utrwalony wizerunek innych osób, Uczestnik oświadcza, że posiada zgodę tych osób na rozpowszechnianie ich wizerunku utrwalonego na zdjęciu wraz z prawem do udzielenia zgody Organizatorowi i wyraża zgodę na rozpowszechnianie wizerunku tych osób.

13. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Organizatora zdjęć Produktu we wszelkiego rodzaju działaniach reklamowych, promocyjnych i marketingowych Organizatora, zarówno w całości jak i w części, jak i w opracowaniach, w tym po połączeniu z innymi utworami, jak również do publikacji, bez konieczności opatrzenia utworu imieniem i nazwiskiem Uczestnika. Organizator, w ramach Nagrody, nabywa prawa autorskie do zwycięskiego zdjęcia Laureata oraz Wyróżnionych Uczestników, co obejmuje prawo do korzystania i rozpowszechniania zdjęć Produktu bez ograniczeń czasowych i terytorialnych. Nabycie autorskich praw majątkowych do utworów następuje na polach eksploatacji wymienionych poniżej:

- utrwalenie przy wykorzystaniu wszelkich znanych technik na wszelkich znanych nośnikach, co obejmuje w szczególności utrwalenie techniką analogową, cyfrową i optyczną,

- zwielokrotnienie wszelkim znanymi technikami, co obejmuje w szczególności zwielokrotnienie technikami cyfrowymi, analogowymi i optycznymi,

- wprowadzenie do obrotu,

- wielokrotne wprowadzenie do pamięci komputera, sieci komputerowej, w tym w szczególności Internetu, do baz danych, a także do pamięci wszelkiego innego rodzaju urządzeń elektronicznych,

- wielokrotne wprowadzanie do sieci multimedialnych,

- wielokrotne publiczne wykonanie albo publiczne odtworzenie, prawa do wielokrotnego łączenia z innymi utworami, do użytku komercyjnego i niekomercyjnego, na wszelkiego rodzaju nośnikach,

- wielokrotne wystawianie i wyświetlanie, najem, dzierżawa, inne formy zezwalania na korzystanie,

- eksploatację w Internecie, na stronach www,

- wykorzystanie we wszelkiego rodzaju działaniach reklamowych, promocyjnych, marketingowych, w tym również do opublikowania na portalu Facebook oraz Instagram.

14. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być zgłaszane m.in. w formie pisemnej na adres siedziby Organizatora. Postępowanie reklamacyjne trwa 14 dni. O wyniku postępowania reklamacyjnego Organizator powiadomi Uczestnika pisemnie lub na wskazany w reklamacji adres poczty elektronicznej – według wyboru Uczestnika.

15. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna w czasie trwania Konkursu w siedzibie Organizatora oraz na blogu Organizatora.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza